OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

V posledních dnech výrazně přibývá požárů na polích. Nejčastější příčinou těchto požárů je podle hasičů technická závada zemědělské techniky nebo lidská nedbalost.

Hasiči se setkávají i s požáry, které způsobí kámen nebo jiný cizí předmět, jenž se dostane do techniky. "To je i případ požáru z 28. června v obci Lesní Albrechtice na Opavsku. Zde během odpoledne likvidovalo 16 jednotek hasičů požár pole, na kterém probíhala sklizeň. Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na 250 tisíc korun," říká Nicole Studená, tisková mluvčí hasičského záchranného sboru ČR.

REKLAMA

Zemědělci by proto měli svou techniku ještě před žněmi zkontrolovat, včetně elektroinstalace a palivové soustavy, promazat třecí plochy, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému zahřívání součástí a k požáru. Stroje by měly být opatřeny lapači jisker a funkčními přenosnými hasicími přístroji.

"Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR zpracovalo metodickou pomůcku pro období žňových prací určenou pro kraje, obce i samotné zemědělce. Metodika obsahuje návrh možných řešení k předcházení vzniku požáru a jeho šíření a k minimalizaci ohrožení zdraví a škod na majetku," dodává Studená.

Základní rady pro zemědělce

 • Při sklizni obilí přednostně sklízet obilný porost na ohrožených místech (např. podél veřejných komunikací, železničních tratí).
 • Mechanizační prostředky používané při sklizni a uskladňování vybavit vhodnými hasicími přístroji, stroje udržovat v řádném technickém stavu, pravidelně je čistit od nánosů olejů a organického prachu.
 • Veškerou techniku určenou pro žňové práce zabezpečit proti možnému způsobení požáru, (např. lapače jisker na výfucích, kryty horkých součástí strojů) a vybavit vhodnými spojovacími prostředky v případě potřeby přivolání pomoci (radiostanice, telefon).
 • Mít připravenou dostatečnou zásobu vody v cisternách nebo fekálních vozech. Nespotřebovávat vodu z nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům.
 • Při sklizni obilovin a řepky pole rozdělit ochranným pruhem proti přenosu požáru na části o velikost max. 25 ha. Oborat nově založené stohy na strništi v šíři 10 m. Po sklizni strniště co nejrychleji zorat. Mít připraven na poli traktor s pluhem k oborání případného místa požáru.
 • Nekouřit a nepoužívat otevřený oheň v blízkosti polí a uskladněných materiálů.
 • Materiál náchylný k samovznícení neskladovat vlhký a nedosušený.
 • V každém skladu stébelnatých látek provádět pravidelná měření teploty skladovaných hmot.
 • Také lidé by měli být při pobytu ve volné přírodě maximálně opatrní. Nejčastější příčinou požárů je totiž lidská nedbalost. Mezi typicky letní zásahy hasičů patří požáry travních a lesních porostů od táborových ohníčků nebo nedopalků cigaret.

Základní rady pro občany

 • V období žňových prací nekouřit, nepoužívat otevřený oheň a neodhazovat doutnající předměty v blízkosti polí a skladů rostlinných materiálů.
 • Zábavní pyrotechniku odpalovat na místech k tomu určených, v dostatečné vzdálenosti od polí se vzrostlým obilím a od skladů sena a slámy.
 • Nebezpečí požáru hrozí také při vypouštění lampionů štěstí.
 • Poučit své děti, aby ve stohu neskákaly nebo si nehrály na schovávanou.

 

pozar pole

REKLAMA