REKLAMA

Společnost Veolia Energie ČR získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k plánované modernizaci Teplárny Karviná,která přinese další snížení emisí na Karvinsku. Součástí projektu je multipalivový kotel, první svého druhu v České republice, který bude umět využívat biomasu a tuhá alternativní paliva (TAP), vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Po dokončení se odstaví uhelná technologie na starší Teplárně ČSA.

 

REKLAMA

 

Novy kotel karvinaa moravskoslezkse

Foto zdroj: Veolia

„Pokračujeme v rozsáhlé modernizaci našich zdrojů a zároveň přecházíme od uhlí k čistším palivům. Karvinský projekt a souhlas státní správy je pro nás i region významným krokem nejen ke zlepšení ovzduší, ale také ke společensky odpovědnému energetickému využívání odpadů,“ uvedl Josef Novák, generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR. Technologie za více než miliardu korun splní budoucí emisní limity pro nejlepší dostupné technologie (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu. Zařízení bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v kogeneraci s vysokou účinností.

Ministerstvo životního prostředí v závěrečném stanovisku procesu EIA konstatovalo, že rozsah vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je přijatelný, v některých parametrech dojde ke snížení vlivů. Stanovilo k záměru 15 podmínek, které mají minimalizovat případné negativní vlivy stavby a provozu nového zařízení. „Některé připomínky občanských iniciativ v rámci procesu byly nad rámec našeho projektu, ale přesto jsme se snažili všechny vypořádat. Současně se naše společnost zavázala přednostně využívat TAP vyráběná z již nerecyklovatelných komunálních odpadů produkovaných v Moravskoslezském kraji. Stanovené podmínky plně akceptujeme, jsou pro nás splnitelné,“ shrnul proces EIA Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR.  

Skupina nyní může pokračovat v návazných legislativních i organizačních krocích. „Hlavním dodavatelem bude naše dceřiná společnost AmpluServis, která už rozběhla výběrová řízení na dodávky jednotlivých částí technologie,“ doplnil technický ředitel. Zahájení stavebních prací společnost plánuje v příštím roce po ukončení topné sezóny, dokončení a zprovoznění technologie proběhne koncem roku 2022.

Po realizaci záměru v Teplárně Karviná a odstavení uhelné části Teplárny ČSA klesnou celkové emise
z těchto zdrojů o další stovky tun ročně. Emise oxidu siřičitého se sníží v roce 2023 oproti roku 2017
o 76%, emise oxidů dusíku o 54 % a emise prachu o 24%. Emise skleníkových plynů budou oproti stávajícímu stavu zhruba poloviční. Podle provedeného posouzení vlivů se nezvýší dopravní zátěž ani hluk ve městě. Záměr je nebude mít vliv na zábor půdy, nové objekty budou postaveny ve stávajícím průmyslovém areálu Teplárny Karviná.

Kromě multipalivového kotle o tepelném výkonu 58 MW je součástí záměru vybudování horkovodních kotlů na zemní plyn o výkonu 40 MW pro dokrytí špičkových potřeb tepla a vytvoření zálohy.Součástí projektu je technologie odsíření spalin a také zařízení na snížení obsahu těžkých kovů v kouřových plynech. Pro odloučení prachu a suchého sorbentu ze spalin bude instalováno odlučovací zařízení - tkaninový filtr. Pro maximální ochranu okolí vyústí spaliny z multipalivového kotle do nového komína o výšce 125 m, spaliny z plynových kotlů půjdou do společného menšího komína o výšce 60 m.

Vybudováním multipalivového kotle skupina Veolia zároveň pozitivně přispěje k omezení skládkování odpadů. Nová technologie totiž může k výrobě energie využít tzv. tuhé alternativní palivo (TAP), vyrobené z vytříděných komunálních a ostatních běžných odpadů, které už nebude možné recyklovat ani ukládat na skládky, a to až do výše 50 % potřeby paliva technologie multipalivového kotle. Energetické využití tuhého alternativního paliva pomůže městům a obcím vyřešit povinnost co nejvíce smysluplně využívat komunální odpady.

Karvinské teplárny

Teplárna Karviná společně s Teplárnou ČSA zásobuje teplem a teplou vodou 50 tisíc domácností, školy, nemocnice, úřady, obchodní střediska, průmyslové podniky a další objekty v Karviné, Havířově a okolních obcích. Teplárna Karviná byla uvedena do provozu v letech 1949 až 1951, Teplárna ČSA v letech 1895 až 1966. K dnešnímu dni Teplárna Karviná provozuje 4 uhelné kotle o celkovém tepelném příkonu 291,8 MW a Teplárna ČSA provozuje 3 uhelné kotle o celkovém tepelném příkonu 198,8 MW. V Teplárně Karviná proběhla v posledních letech rozsáhlá ekologizace. Podobnou by musela projít v nejbližších letech také Teplárna ČSA (do roku 2023). Vzhledem k jejímu stáří a finanční náročnosti se rozhodla společnost Veolia Energie ČR odstavit uhelnou část technologie na této teplárně a navýšit výrobní kapacitu na druhé teplárně.

Veolia Energie ČR

Na výrobě tepla, elektřiny a chladu se ve skupině podílí 1 970 kotlů, 17 parních turbín, 13 kogeneračních jednotek a 10 točivých redukcí. Veolia Energie ČR a její dceřiné společnosti dodávají dálkové teplo do 325 tisíc domácností v Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji, v Praze a na dalších místech. Hlavním palivem ve skupině je černé a hnědé uhlí, které je doplněno plynem a stále výrazněji také biomasou.

REKLAMA